top of page

TERMES I CONDICIONS DE VENDA

Versió en Català.     Saltar a la versión en Castellano

 

Condicions generals de compra 

 

En compliment del que es disposa en les lleis vigents, s'informa del següent:

 • Titular del lloc web: Carles Molist Sellabona

 • NIF: 33937488E

 • Domicili: Carrer Manlleu, 19. 08500. Vic. 

 • Correu electrònic de contacte: info@casablanca.cat

 

Les compres electròniques que realitzin els usuaris a través d’aquest lloc web, estan sotmeses a condicions generals de compra (d’ara endavant "Condicions Generals de Compra"). Aquestes Condicions Generals de Compra constitueixen el document jurídic principal del contracte de compravenda. Tanmateix regulen els drets i els deures dels usuaris com a clients de Casablanca 1921 online (d’ara endavant “Casablanca”). 

L’usuari és responsable de conèixer les Condicions Generals de Compra vigents abans d’iniciar el procés de compra. 

Aquestes Condicions Generals de Compra quedaran incorporades al contracte de compra (d’ara endavant el “Contracte”) en prémer el botó de “Finalitzar compra” al final del procés de compra, quedant l’obligat compliment el que aquestes estipulin. 

Casablanca es reserva el dret de modificar les Condicions Generals de Compra en qualsevol moment. Les modificacions d’aquestes no afectaran en cap cas a les compres realitzades amb anterioritat.

 

1. Disponibilitat del producte

Tots els productes de Casablanca estan subjectes a disponibilitat. En cas que algun producte hi hagués falta d’existències al moment de la venda, Casablanca es posaria en contacte amb el client per a modificar o bé cancel·lar la comanda.

 

2. Registrar-se com a usuari

Per a facilitar el procés de compra i no demanar als clients les seves dades cada cop que realitzin una compra, es recomana registrar-se com a usuari de la botiga online (d’ara endavant “botiga”).

Per a registrar-se el client haurà d'emplenar el formulari de registre, a l'apartat “Iniciar sessió”, o durant el procés de compra.  

La seva adreça de correu electrònic i una contrasenya són les credencials identificatives per a cada usuari. En cas de pèrdua de la contrasenya es pot recuperar a l’apartat corresponent “¿Olvidaste tu clave?”.

L’usuari pot modificar les seves dades personals accedint a “El meu compte” des d’on podrà modificar o bé suprimir totes les dades que Casablanca tracta. L’usuari pot consultar els seus drets a l’apartat “Política de Privacitat”.

 

3. Procés de compra

Per a realitzar les compres s’ha de seguir els següents passos:

 • Selecció dels productes: mitjançant la navegació per a la pàgina web el client pot anar afegint els productes que desitgi a la seva bossa de compra per mitjà del botó “Afegir a la bossa”. El client podrà escollir el color, la talla i la quantitat sempre que aquests estiguin disponibles. A la cistella de la compra es guarden tots els articles seleccionats.

 

 • Iniciar el procés de compra: un cop l’usuari hagi finalitzat seleccionant els articles, pot accedir a la bossa i iniciar la tramitació d’aquest. 

 

 • Verificació: abans d’iniciar el procés l’usuari podrà realitzar modificacions amb la finalitat de verificar que s’hagin seleccionat els articles correctament. 

 

 • Dades: per a realitzar la comanda l’usuari haurà d’incloure les seves dades de personals i de facturació.

 

 • Confirmació de la compra: un cop el client faciliti totes les dades necessàries i premi el botó de confirmació de la compra el contracte quedarà perfeccionat en tots els efectes. 

 

Un cop confirmada la compra, el client no podrà modificar ni cancel·lar la comanda fora dels casos previstos a la llei o en aquestes Condicions Generals.

 

Qualsevol error en la introducció de les seves dades haurà de ser esmenat abans de la formalització de la compra. Si es detecten immediatament després d'haver-la formalitzat, haurà de posar-se en contacte immediat amb Casablanca per a comunicar aquesta incidència.

4. Justificant de recepció

Una vegada formalitzada la compra, rebrà un justificant de recepció dins de les 24 hores següents a la formalització, on s'especifiquen les dades de la compra.

5. Factura

Per a sol·licitar la factura d’una comanda online, el client s’haurà de posar en contacte amb Casablanca amb la finalitat de recollir la totalitat de les dades necessàries per a la generació d’aquesta.

6. Forma de pagament

El client tindrà l’opció d’escollir la forma de pagament que més li convingui entre les diferents opcions que se li indiquen en el procés de compra. 

7. Preus

Els preus indicats al nostre lloc web són sempre amb l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) inclòs. 

 

8. Enviaments

En el cas dels enviaments, l'import de les despeses d'enviament se sumarà al preu total de la comanda.

El cost definitiu de l'enviament es facilita al client en el procés de compra, en el moment de la confirmació de dades, i sempre abans de confirmar la seva compra. Aquest import inclou l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

No es realitzaran enviaments fora del territori peninsular, en excepció de les Illes Balears i les Illes Canàries.

 

9. Recollida a la botiga

Casablanca posa a disposició la recollida de la comanda en el punt de venda, dins l’horari establert. 

 

10. Enviament de la comanda

Casablanca realitzarà l’enviament de la comanda en un període màxim de 36h després de la recepció d’aquesta, en els casos d’enviament estàndard. Si es selecciona l’opció d’enviament exprés, aquesta serà enviada el mateix dia sempre que la comanda es faci abans de les 16:00h o l’endemà si es rep més tard. 

 

11. Seguretat i confidencialitat

Les dades personals sol·licitades són sempre necessaris. Casablanca es compromet a fer un tractament lícit d’aquestes d’acord amb la Política de Privacitat. L’usuari disposa de total llibertat de rectificar-les, suprimir-les o modificar-les a través del portal d’usuari del lloc web. 

 

12.  Política de canvis i devolucions

Casablanca ofereix la possibilitat de canviar o tornar les compres realitzades en un termini màxim de 30 dies des de la data d’entrega. 

 

Per a canvis o devolucions de productes en promoció es reemborsarà sempre el preu pagat pel client, que apareixerà en el justificant de compra i sota cap cas el preu que el producte tenia sense la promoció. En cas que el client hagi utilitzat un val de descompte es generarà un nou val amb les mateixes condicions que l’original.

 

12.1. Canvis

Per a realitzar canvis el client haurà de dirigir-se a la botiga física o bé retornar el producte a través del       nostre sistema de missatgeria i realitzar una nova comanda.

 

12.2. Devolucions

Les devolucions es podran realitzar tant a la botiga física com a través del nostre sistema de missatgeria. 

 

Si desitja completar la devolució a botiga física, haurà de presentar el producte juntament amb el seu rebut de compra. Es reemborsarà l’import o es generarà un val pel mateix import. Les despeses d’enviament no es retornaran. 

 

En cas d’una devolució mitjançant el servei de missatgeria es recomana seguir els següents passos. 

 

 1. Posar-se en contacte amb el departament d’Atenció al Client info@casablanca.cat per a obtenir un codi de devolució.

 2. Completar el formulari de devolució que va rebre juntament amb la comanda. 

 3. Col·locar les peces a tornar dins una caixa juntament amb el formulari de devolució i enviar el producte amb l’etiqueta de devolució enganxada fora. Casablanca es reserva el dret de rebutjar devolucions enviades fora del termini màxim de 30 dies. 

 4. Casablanca procedirà a reemborsar l’import per mitjà del mateix mètode de pagament, tan bon punt es verifiqui que aquest es troba en perfecte estat. Les despeses d’enviament no es retornaran.

 

Sempre que les devolucions es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte Casablanca es compromet a canviar el producte defectuós per un altre i es farà càrrec de les despeses de devolució i d'enviament. Si no pogués fer-se el canvi, es reemborsarà l'import.

 

 

13.  Dret a desestiment

Tal com estableix la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris els clients disposen d’un termini de 14 dies naturals per a desistir les seves compres. 

 

Si el client decideix exercir el seu dret a desistiment, s’haurà de posar en contacte amb Carles Molist Sellabona, Carrer Manlleu 19, 08500. Vic – info@casablanca.cat – 938 862 012.

 

Es reemborsaran tots els pagaments realitzats pel client, incloses les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals de l’elecció d’un mètode d’enviament diferent de la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que oferim). Es realitzarà tal reembors amb el mateix mètode de pagament. Casablanca es reserva el dret de retenir el reembors fins a haver rebut els béns o bé fins que el client presenti una prova d’enviament d’aquests. 

 

14.  Garantia

A més dels seus drets legals i el dret de desistiment de 14 dies, els clients a la Unió Europea tindran una garantia de dos anys des de la data de lliurament del producte, per a la reparació o reemplaçament de productes comprats a Casablanca si fossin defectuosos.

 

15.  Jurisdicció Aplicable

La Llei aplicable al Contracte serà la llei espanyola sense perjudici dels casos en què pogués arribar a ser d'aplicació de forma imperativa les lleis d'altres estats.

Versión en Castellano 

Condiciones generales de compra 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en las leyes vigentes, se informa de lo siguiente:

 • Titular del sitio web: Carles Molist Sellabona

 • NIF: 33937488E

 • Domicilio: Carrer Manlleu, 19. 08500. Vic. 

 • Correo electrónico de contacto: info@casablanca.cat

Las compras electrónicas que realicen los usuarios a través de este sitio web, están sometidas a condiciones generales de compra (en adelante "Condiciones Generales de Compra"). Estas Condiciones Generales de Compra constituyen el documento jurídico principal del contrato de compraventa. Sin embargo regulan los derechos y deberes de los usuarios como clientes de Casablanca 1921 online (en adelante "Casablanca").

 

El usuario es responsable de conocer las Condiciones Generales de Compra vigentes antes de iniciar el proceso de compra.

 

Estas Condiciones Generales de Compra quedarán incorporados al contrato de compra (en adelante el "Contrato") al pulsar el botón de "Finalizar compra" al final del proceso de compra, quedando obligado cumplimiento lo que estas estipulen.

 

Casablanca se reserva el derecho de modificar las Condiciones Generales de Compra en cualquier momento. Las modificaciones de estas no afectarán en ningún caso a las compras realizadas con anterioridad.

 

1. Disponibilidad del producto

Todos los productos de Casablanca están sujetas a disponibilidad. En caso de que algún producto hubiera falta de existencias en el momento de la venta, Casablanca se pondría en contacto con el cliente para modificar o cancelar el pedido.

 

2. Registrarse como usuario

Para facilitar el proceso de compra y no pedir a los clientes sus datos cada vez que realicen una compra, se recomienda registrarse como usuario de la tienda online (en adelante "tienda").

 

Para registrarse el cliente deberá rellenar el formulario de registro, en el apartado "Iniciar sesión", o durante el proceso de compra.

 

Su dirección de correo electrónico y una contraseña son las credenciales identificativas para cada usuario. En caso de pérdida de la contraseña se puede recuperar en el apartado correspondiente "¿Olvidaste tu clave?".

 

El usuario puede modificar sus datos personales accediendo a "Mi cuenta" desde donde podrá modificar o suprimir todos los datos que Casablanca trata. El usuario puede consultar sus derechos en el apartado "Política de Privacidad".

 

3. Proceso de compra

Para realizar las compras se debe seguir los siguientes pasos:

 • Selección de los productos: mediante la navegación para la página web el cliente puede ir añadiendo los productos que desee a su bolsa de compra mediante el botón "Añadir a la bolsa". El cliente podrá elegir el color, el tamaño y la cantidad siempre que estos estén disponibles. En la cesta de la compra se guardan todos los artículos seleccionados.

 

 • Iniciar el proceso de compra: una vez el usuario haya finalizado seleccionando los artículos, puede acceder a la bolsa e iniciar la tramitación del mismo.

 

 • Verificación: antes de iniciar el proceso el usuario podrá realizar modificaciones con el fin de verificar que se hayan seleccionado los artículos correctamente.

 

 • Datos: para realizar el pedido del usuario deberá incluir sus datos de personales y de facturación.

 

 • Confirmación de la compra: una vez el cliente facilite todos los datos necesarios y pulse el botón de confirmación de la compra el contrato quedará perfeccionado en todos los efectos.

 

Una vez confirmada la compra, el cliente no podrá modificar ni cancelar el pedido fuera de los casos previstos en la ley o en estas Condiciones Generales.

 

Cualquier error en la introducción de sus datos deberá ser subsanado antes de la formalización de la compra. Si se detectan inmediatamente después de haberla formalizado, deberá ponerse en contacto inmediato con Casablanca para comunicar dicha incidencia.

4. Acuse de recibo

Una vez formalizada la compra, recibirá un acuse de recibo dentro de las 24 horas siguientes a la formalización, donde se especifican los datos de la compra.

 

5. Factura

Para solicitar la factura de un pedido online, el cliente deberá ponerse en contacto con Casablanca con el fin de recoger la totalidad de los datos necesarios para la generación de la misma.

 

5. Forma de pago

El cliente tendrá la opción de elegir la forma de pago que más le convenga entre las diferentes opciones que se le indican en el proceso de compra.

 

6. Precios

Los precios indicados en nuestro sitio web son siempre con el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) incluido.

 

7. Envíos

En el caso de los envíos, el importe de los gastos de envío se sumará al precio total del pedido.

 

El coste definitivo del envío se facilita al cliente en el proceso de compra, en el momento de la confirmación de datos, y siempre antes de confirmar su compra. Este importe incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable.

No se realizarán envíos fuera del territorio peninsular, en excepción de las Islas Baleares.

 

 

8. Recogida en tienda

Casablanca pone a disposición la recogida del pedido en el punto de venta, dentro del horario establecido.

 

9. Envío del pedido

Casablanca realizará el envío del pedido en un período máximo de 36h tras la recepción de la misma, en los casos de envío estándar. Si se selecciona la opción de envío express, esta será enviada el mismo día siempre que el pedido se haga antes de las 16: 00h o al día siguiente si se recibe más tarde.

 

 • En el caso de los envíos peninsulares los envíos son gratuitos a partir de 50 € de compra. Para compras inferiores a este importe se cobrará 6,00 € por pedido. También se pone a disposición un servicio de envío express con un coste de 10 € por pedido.

 • En los envíos a Islas Baleares y a Islas Canarias, se cobrará siempre una tarifa fija de 7,00 € por pedido.

 

10. Seguridad y confidencialidad

Los datos personales solicitados son siempre necesarios. Casablanca se compromete a hacer un tratamiento lícito de estas de acuerdo con la Política de Privacidad. El usuario dispone de total libertad de rectificarlos, suprimirlas o modificarlas a través del portal de usuario del sitio web.

 

12. Política de cambios y devoluciones

Casablanca ofrece la posibilidad de cambiar o devolver las compras realizadas en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de entrega.

 

Para cambios o devoluciones de productos en promoción se reembolsará siempre el precio pagado por el cliente, que aparecerá en el justificante de compra y en ningún caso el precio que el producto tenía sin la promoción. En caso de que el cliente haya utilizado un vale de descuento se generará un nuevo vale con las mismas condiciones que el original.

 

12.1. Cambios

Para realizar cambios el cliente deberá dirigirse a la tienda física o bien devolver el producto a través de nuestro sistema de mensajería y realizar un nuevo pedido.

 

12.2. Devoluciones

Las devoluciones se podrán realizar tanto en la tienda física como a través de nuestro sistema de mensajería.

 

Si desea completar la devolución en tienda física, deberá presentar el producto junto con su recibo de compra. Se reembolsará el importe o se generará un vale por el mismo importe. Los gastos de envío no se devolverán.

 

En caso de una devolución mediante el servicio de mensajería se recomienda seguir los siguientes pasos.

 

1. Ponerse en contacto con el departamento de Atención al Cliente info@casablanca.cat para obtener un código de devolución.

2. Completar el formulario de devolución que recibió junto con el pedido.

3. Colocar las piezas a volver dentro de una caja junto con el formulario de devolución y enviar el producto con la etiqueta de devolución pegada fuera. Casablanca se reserva el derecho de rechazar devoluciones enviadas fuera del plazo máximo de 30 días.

4. Casablanca procederá a reembolsar el importe mediante el mismo método de pago, una vez que se verifique que este se encuentra en perfecto estado. Los gastos de envío no se devolverán.

 

Siempre que las devoluciones se deriven de un error nuestro o de algún defecto del producto Casablanca se compromete a cambiar el producto defectuoso por otro y se hará cargo de los gastos de devolución y de envío. Si no pudiera hacerse el cambio, se reembolsará el importe.

 

 

13. Derecho a desistimiento

 Tal como establece la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios los clientes disponen de un plazo de 14 días naturales para desistir sus compras.

 

Si el cliente decide ejercer su derecho a desistimiento, deberá ponerse en contacto con Carles Molist Sellabona, Carrer Manlleu 19, 08500. Vic - info@casablanca.cat - 938862012.

 

Se reembolsarán todos los pagos realizados por el cliente, incluidos los gastos de envío (con la excepción de los gastos adicionales de la elección de un método de envío diferente de la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrecemos). Se realizará tal reembolso con el mismo método de pago. Casablanca se reserva el derecho de retener el reembolso hasta haber recibido los bienes o bien hasta que el cliente presente una prueba de envío de estos.

 

14. Garantía

Además de sus derechos legales y el derecho de desistimiento de 14 días, los clientes en la Unión Europea tendrán una garantía de dos años desde la fecha de entrega del producto, para la reparación o reemplazo de productos comprados a Casablanca si fueran defectuosos .

 

15. Jurisdicción Aplicable

 La Ley aplicable al Contrato será la ley española sin perjuicio de los casos en que pudiera llegar a ser de aplicación de forma imperativa las leyes de otros estados.

version-CASTE
logonegre_petit.gif
bottom of page